مادر بودن را مشق مي كنم

1

ملت عشق

درست همين امروز كه خط. چشم كشيدم و رمل زدم بايد به جاهاي حساس تو كتاب ملت عشق برسم و اشك هام سرازير بشه رابطه ژانت و الا درگيري هاشون تسليم عشق صبر تنهايي .....
3 مرداد 1397
1