مادر بودن را مشق مي كنم

1

خبری در راه است

می آیی آهسته بدون اینکه انتظارت رو کشیده باشم حتی آماده نیستم ولی شور و شعفی تمام وجودم روو فرا گرفته و فقط از خدا قوت و صبر می خوام
29 مهر 1395
1